Szukaj

PERFEKCYJNY DUET OD GOLDWELL

Dualsenses i StyleSign. Pielęgnacja i Stylizacja od Goldwell. Para idealna. Zakochaj się w efekcie, jaki daje na włosach!

Z okazji Walentynek przygotowaliśmy szczególny konkurs, w którym będziecie mogli wygrać ten Perfekcyjny Duet!

#perfekcyjnyduet - zasady konkursu

Zadaniem konkursowym jest dokończenie zdania "Stylizacja bez pielęgnacji jest jak..." Wpisujcie swoje propozycje w komentarzach pod postem konkursowym. Liczymy na Waszą kreatywność i humor! 

Konkurs rozpoczyna się 14.02 i potrwa do 20.02 do godziny 23:59. Życzymy powodzenia! ... i cudownych, pełnych miłości chwil! Love is in the (h)air! 

Regulamin konkursu #perfekcyjnyduet - Pielęgnacja i Stylizacja

GOLDWELL

#perfekcyjnyduet - Pielęgnacja i Stylizacja. Konkurs dla Użytkowników serwisu Instagram

§1

ZASADY OGÓLNE

 

1. Regulamin konkursu (zwany dalej Regulaminem) określa czas trwania, warunki, zasady i przebieg konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników konkursu oraz zasady przekazywania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do zgłoszonej pracy konkursowej.

2. Organizatorem konkursu #perfekcyjnyduet - Pielęgnacja i Stylizacja (zwany dalej Konkursem) jest JBS Kisielewski Turos Kisielewski sp. j. ul. Marynarki Polskiej 73, 80-557 Gdańsk, NIP 583-020-69-63 (zwany dalej  Organizator).

3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Konkursu.

4. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe (zwane dalej Zgłoszeniem konkursowym) przez uczestnika spełniającego warunki opisane w § 4 (zwany dalej Uczestnik), umieszczonej w komentarzu pod zdjęciem konkursowym w serwisie Instagram. 

5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związane. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram. Instagram nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

 

§2

CZAS TRWANIA KONKURSU

 

1. Konkurs rozpocznie się 14.02.2019 r. o godz. 00:01 i zakończy się 20.02.2019 r. o godzinie 23:59 (zwany dalej Czas Trwania Konkursu). Okres ten nie obejmuje czasu wydania nagród.

2. Data i godzina nadesłania Zgłoszenia konkursowego jest rejestrowana przez aplikację społecznościową Instagram.

 

§3

KOMISJA KONKURSOWA

 

Celem  zapewnienia  prawidłowej  organizacji  i  przebiegu  Konkursu, a  w  szczególności  w  celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej Komisja). 

W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

 

§4

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1.  W Konkursie może wziąć udział osoba (zwana dalej Uczestnik), która:

a. jest osobą fizyczną zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. wykonała zadanie Konkursowe opisane w § 5 ust. 1.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy JBS oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

małżonków i osoby pozostające  w stosunku przysposobienia.

3. Osoba biorąca udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w ramach Konkursu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie nagrody. 

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o akceptacji niniejszego Regulaminu. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, jest związany jego warunkami. 

 

§5

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe zawartego w opisie pod zdjęciem konkursowym, zamieszczonym na profilu firmowym Goldwell Polska w serwisie Instagram 14 lutego 2019r.

2. Odpowiedzi spełniające warunki opisane w ust. 1 stanowią pracę konkursową (zwaną dalej Zgłoszeniem konkursowym).

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Zgłoszenia konkursowe:

a. związane z tematyką Konkursu;   

b. spełniające warunki określone w Regulaminie.

4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża również zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora Zgłoszenia konkursowego Uczestnika a także jego danych osobowych.

5. Uczestnik oświadcza, że opublikowane przez niego Zgłoszenie konkursowe nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy,  nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.

6. Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów promocyjnych i jest nieodpłatny.

 

§6

NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1. Nagrody w Konkursie przyznaje Komisja Konkursowa o której mowa w § 3. Komisja wyłoni pięć Zgłoszeń konkursowych i ich  Autorów (zwanych dalej Zwycięzcami). 

2. Kryteriami wyboru zwycięskich Prac Konkursowych są: kreatywność, oryginalność oraz nietuzinkowość. 

3. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika 

do złożenia reklamacji na zasadach określonych w ustępie 14.

4. Pulę nagród w Konkursie stanowi pięć zestawów produktów Goldwell Dualsenses oraz Goldwell StylSign. Wszystkie zestawy nagród są jednakowe i składają się na nie następujące produkty:

a. Goldwell StyleSign Ultra Volume Naturally Full 200ml Spray budujący objętość o wartości - 95 zł;

b. Goldwell Dualsenses Ultra Volume Szampon Zwiększający Objętość 250ml - 56 zł.

Powyższe produkty nie są wymienialne na jakikolwiek ekwiwalent. 

5. Limit nagród na jednego Uczestnika to jeden zestaw produktów.

6, Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony w przeciągu 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu o wygranej poprzez wiadomość wysłaną w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

7. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać w ciągu 3 dni od otrzymania wiadomości o wygranej informacji niezbędnych do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana nagroda.

8. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 8, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ust. 8 mogą skutkować utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

9. Nagrodę Organizator wysyła kurierem lub listem poleconym w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu na adres podany przez Zwycięzcę. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji ani za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy powstałej w związku z podaniem przez Zwycięzcę błędnego adresu do korespondencji. 

11. Nie jest możliwe:

a. przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich; 

b. wypłacenie równowartości nagrody;

c. rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

12. Uczestnik niezadowolony z decyzji Komisji lub z przebiegu Konkursu ma prawo złożyć reklamację skierowaną do Organizatora, a także dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym. 

 

§ 7

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC

 

1. W przypadku, gdy Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych -  tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 dalej: „Ustawa”, Organizator w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do nieodpłatnego korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych Prac Konkursowych, w celu przeprowadzenia Konkursu.

2. W przypadku, gdy Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu Ustawy, Organizator działając na podstawie art. 921 §3  Kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą ogłoszenia zwycięzcy i przekazania nagrody, nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji a w szczególności:

a. utrwalanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; 

b. zwielokrotnianie dowolną znaną w chwili zgłoszenia pracy techniką, w szczególności techniką drukarską lub cyfrową; 

c. wprowadzenie egzemplarzy do obrotu i rozpowszechnianie utworu w inny sposób; 

d. najem oryginału albo egzemplarzy;

e. użyczenie oryginału albo egzemplarzy;

f. publiczne wykonanie; wystawienie; wyświetlenie; odtworzenie; nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez publikowanie w prasie i mediach, w tym w sieeci Internet, w celu dotyczącym promocji Konkursu, marki Organizatora oraz zaprezentowania zwycięskich Prac Konkursowych przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz fanpage’ach na portalach Facebook i Instagram;  

g. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez wprowadzenie do sieci Internet; 

h. wykorzystywanie w celach reklamowych i marketingowych oraz w materiałach POS;

i. wykonywanie opracowań utworów lub ich części i ich rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych powyżej.

3. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 nastąpi w momencie przesłania Pracy Konkursowej spełniającej warunki określone w § 5 Regulaminu, za pomocą portalów Facebook lub Instagram.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, wiążące są wyłącznie postanowienia Regulaminu.  

2. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej www.goldwell.pl oraz w siedzibie Organizatora.   

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.  

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.